Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nasze przewagi

  • Zajęcia dla chłopców od 3. do 6. roku życia
  • Zajęcia dla dziewczynek od 4. do 12. roku życia
  • Szkolenie wg systemu FC Barcelony
  • Zajęcia w małych 14-osobowych grupach
  • Treningi w dogodnym godzinach i lokalizacjach
  • Wykwalifikowana kadra trenerska
  • Obozy sportowe FCBEscola Camp
  • Ubezpieczenie i opieka medyczna
  • Profesjonalny sprzęt treningowy firmy NIKE

Regulamin zajęć piłkarskich dla dzieci

organizowanych przez WM-Sport Sp. z o.o. w ramach programu
Football First School FC Barcelona Escola Varsovia

§ 1
Informacje ogólne

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a. Organizator – WM-Sport Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5, Regon: 142888892, NIP: 701-029-26-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384868.
b. Zajęcia – zajęcia piłkarskie organizowane przez Organizatora w ramach programu Football First School FC Barcelona Escola Varsovia.
c. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez opiekuna prawnego biorące udział w zajęciach piłkarskich.
d. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka.

2. Organizatorem zajęć piłkarskich w ramach programu Football First School FC Barcelona Escola Varsovia jest WM-Sport Sp. z o.o..

3. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki oraz chłopcy od 3-go roku życia.

4. Zajęcia odbywają się wyłącznie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia danego roku kalendarzowego, w jednym z wybranych ośrodków szkoleniowych.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia podpisania.

6. Proces zapisu dziecka na zajęcia oraz wybór preferowanego ośrodka treningowego (§2 w pkt. 7a) odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie internetowej organizatora www.ffs.fcbescola.pl lub bezpośrednio w biurze klubu, ul. Fleminga 2 w Warszawie. Przy czym Organizator zastrzega, iż warunkiem niezbędnym do dokonania przez Organizatora rezerwacji miejsca na liście uczestników zajęć jest rejestracja on – line dziecka, zgodnie z procedurą opisaną powyżej oraz dokonanie Opłaty wpisowej, o której mowa w § 2 pkt 2 Regulaminie.

7. Organizator zastrzega, iż ilość uczestników zajęć jest ograniczona.

8. Warunkiem dokonania rejestracji dziecka przez opiekuna, o której mowa w pkt 6 jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulamin.

9. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie , miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez Organizatora lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Uczestnika lub wizerunku Rodzica/Opiekuna prawnego przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, treningów, wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez Klub w celach szkoleniowych i promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji , w tym publikacjach prasowych, w Internecie, materiałach promocyjnych.

10. W przypadku braku zgody Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

§ 2
OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Opłata miesięczna jest opłatą członkowską umożliwiającą udział w zajęciach FFA FCB średnio 8 razy w miesiącu (tj. dwa zajęcia w tygodniu) w ustalonych terminach. Opłata miesięczna wynosi 180 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) i uiszczana jest z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na numer konta Organizatora: 31 1090 1841 0000 0001 2064 7432 z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka (dzieci) nazwa oddziału Football First School + nazwę miesiąca".

2. Nowi uczestnicy zajęć wnoszą wpisowe w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych) (dalej „Opłata wpisowa"), przelewem na konto wskazane w pkt 1 powyżej, w terminie nie później niż 5 dni od dokonania rejestracji on – line, zgodnie z § 1 pkt 5 Regulaminu. Wpłata Opłaty wpisowej jest niezbędna do rezerwacji miejsca na liście uczestników zajęć.

3. W ramach Opłaty wpisowej Organizator przekaże każdemu uczestnikowi zajęć zestaw odzieży treningowej firmy Nike w barwach FC Barcelony, składający się z piłki (którą zawodnik będzie używał na treningach), koszulki, spodenek, getrów w rozmiarze zadeklarowanym w procesie rejestracji.

4. Pełna opłata miesięczna wynosi 160 zł. W miesiącach wolnych od zajęć (lipiec-sierpień) pobierana jest opłata rejestracyjna wynosząca 80 zł za miesiąc.

5. W przypadku rezygnacji z zajęć opłata wpisowa przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z wpisem dziecka na listę uczestników, w tym również na pokrycie kosztów wydania zestawu odzieży treningowej, o którym mowa w pkt 3 powyżej.

6. W przypadku płatności dokonywanej przelewem za dzień dokonania wpłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe Organizatora.

7. Zajęcia trwają ok. 60 minut i odbywają się w miesiącach styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień, dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, w jednym z wybranych ośrodków szkoleniowych.
8. Rezygnacja dziecka z uczestnictwa w zajęciach FFA FCB EVnastępuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

9. Oświadczenie dotyczące rezygnacji dziecka z zajęć FFS FCBEV należy złożyć w biurze Organizatora znajdującego się w Centrum Piłkarskim przy ul. Fleminga 2 w Warszawie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt 8, niezależnie od przyczyn, nie zwalania z obowiązku dokonania opłat zgodnie z Regulaminem lub nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej Opłaty wpisowej

11. Opłata miesięczna stanowi czesne za miesięczne uczestnictwo w treningach piłkarskich. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty miesięcznej za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 12. organizator nie zwraca składki lub części składki w przypadku nieobecności Zawodnika na zajęciach przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem zajęć bez winy Organizatora. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 12. Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora (przy czym może to być również inny dzień tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie zajęć oraz inna forma zajęć i miejsce).

14. Zawodnicy objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób uczestniczących w uprawianiu kultury fizycznej. Ubezpieczenie to jest wliczone w kwotę składki. Warunki ubezpieczenia wskazanego powyżej przesyłane są Opiekunowi pocztą elektroniczną e-mail na każde jego żądanie oraz dostępne do wglądu w siedzibie Organizatora.

15. Zajęcia nie odbywają się w święta lub w inne dni ustawowo wolne od pracy.

§ 3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ PIŁKARSKICH

Drużyny w poszczególnych grupach wiekowych składają się maksymalnie z 15 uczestników.

2. Nadzór nad realizacją zajęć sprawuje trener oraz asystent.

3. Zajęcia prowadzone są na boisku ze sztuczną lub naturalną nawierzchnią trawiastą a w okresie jesień/zima na hali;
a) każdy uczestnik zajęć otrzyma sprzęt sportowy firmy Nike w barwach FFS FCBEV, w którym tylko i wyłącznie może brać udział w zajęciach (koszulka, spodenki, getry, piłka).

4. Organizator zapewnia przybory i przyrządy do realizacji zajęć szkoleniowych.

5. Przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach prosi się rodziców/opiekunów uczestników o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi ankiety medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka lub zgłoszenia Organizatorowi w inny sposób ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach piłki nożnej. W przypadku nie dostarczenia ankiety medycznej Organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia dziecka na zajęcia.

3. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć zobowiązani są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach piłki nożnej. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do zajęć z powodu stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy schorzeń lub kontuzji. Zwrot opłaty wówczas nie przysługuje.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez opiekuna uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr133, poz. 883).

2. Dane osobowe uczestników oraz Rodziców/Opiekunów prawnych są przetwarzane przez Organizatora zajęć (WM-Sport Sp. z o.o. – oficjalny partner FC Barcelona w Polsce, z siedzibą w Warszawie 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5 ) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji uczestnika zajęć.

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

5. Opiekun prawny uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora tj. klubu WM-Sport Sp. z o.o., Oficjalny partner FC Barcelona, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora, Centrum Piłkarskie FC Barcelona Escola Varsovia ul. Fleminga 2 w Warszawie, po uprzednim umówieniu telefonicznym, oraz na www.ffs.fcbescola.pl.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

O zmianach w powyższym Regulaminami Opiekunowie zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą mailową.

 

Patronat

 Partnerzy